Din handlekurv

Vilkår

Vilkår og betingelse

Bilflipp AS gjør det enkelt, sikkert og fritt forubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

1. Om tjenesten og partene

Denne avtalen er en avtale mellom BILFLIPP AS og Kunden.
Tjenesten tilbys av Bilflipp AS, Org.nr.929814649, Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu.

Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapeteller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

Kontaktinformasjon:

– Tlf:. +47 93691319

– E-post: hei@bilflipp.no. Bilflipp AStilbyr følgende kurspakker:

Linje/ Brevpakke 1:

Til kurspris på kr. 19.700 får kundenstrømmetilgang til l e-læringsplattformen og det forhåndsinnspilte nettkursetBILFLIPP 2.0 (20+ timer inkluderer        tidigere Q&A), samt tilgang til Bilflipps maler ogskriftlige guider.

Tilgangengis over en periode på 1 år fra kjøpsdato

Avtalen består av disse vilkårene og eventuelt særskiltavtalte vilkår.

Ved eventuell motstrid mellom vilkår, går det som ersærskilt avtalt mellom partene foran. Lovgivning som regulerer kjøp avtjenester mellom næringsdrivende og forbrukere vil supplere denne avtalen.

Avtalen inneholder informasjon om partenes rettigheter ogplikter, samt behandling av personopplysninger, ansvarsbegrensninger ogtvisteløsning.

2. Avtaleinngåelse og levering

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har bekreftetsin bestilling til Bilflipp på SMS eller e-post, samt bekreftet at tilhørendebrevpakken er gjennomgått og forstått.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommetskrive- eller tastefeil i tilbudet fra Bilflipp eller i kundens bekreftelse påbestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå enslik feil.

Nettkurset Bilflipp og tilgang til maler / skriftligeguider, blir tilgjengelig når betalingen er mottatt og registrert, normaltinnen 0-2 virkedager.

Den delen av tjenesten som gjelder kundens tilgang tilnettkurset Bilflipp (e-læringsplattform, videoguider), er levert når kunden harfått tilgang til nettkurset.. Den delen av tjenesten som gjelder tilgang tilmaler og skriftlige guider, er levert når kunden har fått tilgang til maler ogskriftlige guider.

Ved utløpet av kontraktsperioden på 1 år opphører avtalenmellom Bilflipp og kunden, og tilgangen til kurset

Avtalen ikke overdras av noen av partene.

3. Pris

Prisen for vår kurspakke er følgende: Tilbud 1: Kr 19700.

Alle priser vises i Norske kroner og er inkludert MVA.
Ihandlekurven ser du totalprisen inkludert alle avgifter.

En fakturaavgift kan tilkomme på faktura med 30 dagersforfall. For delbetaling påløper et månedlig gebyr på NOK 39 og en rente på 21%. Normalt tilbys delbetaling over 3, 6, 12, 24 eller 36 måneder spesifisert ihenhold til kjøpesum.

4. Betaling og betalingsalternativer

Kunden tilbys følgende betalingsalternativer:

a.    Betaling via Simplero ved bruk av betalingskort.

b.    Gjennom ulike leverandører av salgsfinansiering (Klarna).I de tilfellene hvor denne typen finansiering benyttes inngås det en separatavtale mellom Kunden og leverandøren av salgsfinansieringen. Kunden er selvforpliktet til å sette seg inn i avtalevilkårene og følge opp avtalen medvedkommende leverandør..

5. Avbestilling og angrerett

Kunden kan avbestille tjenesten før den blir levert.
Bilflippkan i slike tilfeller kreve erstatning for tap som er en følge avavbestillingen. Ved slik avbestilling betaler kunden et avbestillingsgebyr påkr. 250

Er kunden forbruker, har kunden i tillegg 14 dagersangrerett fra den dagen avtalen inngås, så sant avtaleinngåelsen har skjeddutelukkende ved hjelp av fjernkommunikasjon eller utenfor Bilflipps fasteutsalgssted.

Ved avtaleinngåelsen og før tjenesten blir levert, vilforbrukerkunden motta skriftlig bekreftelse på den inngåtte avtalen per e-post(brevpakke)

Forbrukerkunden kan bruke angreretten ved å gi beskjedtil Bilflipp innen 14 dager fra dagen etter avtalen ble inngått. Dersom fristenender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmestevirkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt førutløpet av fristen.

Bilflipp vil så raskt som mulig umiddelbart bekrefte atmeldingen er mottatt. Forbrukerkunden har bevisbyrden for at angreretten harblitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,e-post eller brev).

Angreskjema kan lastes ned på nettsiden ﷟ww.bilflipp.no

Skjema for opplysninger om angrerett kan lastes ned pånettsiden ﷟ww.bilflipp.no

Avtalen mellom Bilflipp og forbrukerkunden gjelderlevering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, jf.angrerettloven § 22 bokstav n. Dette gjelder levering av strømmetilgang tile-læringsplattformen og det forhåndsinnspilte nettkurset Bilflipp, tilgangentil maler og skriftlige guider. ... Angreretten gjelder ikke for tjenester som er levert,forutsatt at forbrukerkunden har uttrykkelig samtykket til at levering skjerfør utløpet av angrefristen på 14 dager og erkjent at angreretten dermed gårtapt ved slikt samtykke.

Ved bruk av angreretten, vil Bilflipp tilbakebetale detbeløp forbrukerkunden har krav på innen 14 dager fra da Bilflipp fikk meldingfra forbrukerkunden om bruk av angreretten.

Tilbakebetaling vil foretas med samme betalingsmiddel somforbrukerkunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre parteneuttrykkelig har avtalt noe annet.

6. Angrerett for næringsdrivende/bedriftskunder

Angrerettloven kun gjelder for forbrukere, og ikke enperson som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøper du vårekurs/pakker som er rettet mot utvikling av bedriftskonsept/markedsføring anservi at du handler som ledd i næringsvirksomhet. Våre medlemstjenester, kurs ogkonsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrerett.

7. Forsinket levering

Dersom Bilflipp ikke leverer tjenesten eller leverer denfor sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kundeneller forhold på kundens side, kan kundenenten holde vederlag tilbake, kreveoppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Bilflipp.

Kunden må gi Bilflipp melding om krav som fremsettes somfølge av forsinkelse. Kundens krav kan tapes etter alminnelige regler ompassivitet hvis kunden venter så lenge med å gi melding at det ville virkeillojalt overfor Bilflipp å gjøre gjeldende krav. Retten til å gjøre gjeldendekrav kan tapes også etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Kunden har bevisbyrden for at krav er blitt gjortgjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Særlige omstendigheter som ikke er under menneskeligkontroll slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann,miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon som hindrer partene i å oppfylle sineforpliktelser kan frigjøre en part fra forpliktelsene. Slikt unntak gjelderunder forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene.Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene ved bruk av dennebestemmelsen.

7.1 Tilbakeholdsrett

Kundenkan holde tilbake vederlag for å dekke krav som følge av forsinket levering fraBilflipps side, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhetfor kravet.

7.2 Oppfyllelse

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fraBilflipp. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger enhindring som Bilflipp ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføreen så stor ulempe eller kostnad for Bilflipp at det står i vesentlig misforholdtil kundens interesse i at Bilflipp oppfyller. Skulle vanskene falle bort innenrimelig tid, kan kunden likevel kreve oppfyllelse.

7.3 Heving

Dersom Bilflipp ikke leverer på tidspunktet som er avtaltmellom partene, kan kunden heve kjøpet dersom tjenesten heller ikke blir levertuten unødig opphold eller innen en tilleggsfrist som partene uttrykkelig harblitt enige om

Kunden kan heve kjøpet umiddelbart hvis Bilflipp nekter ålevere tjenesten eller det er klart at Bilflipp ikke kommer til å levere.Tilsvarende gjelder hvis det er avtalt eller fremgår klart av omstendigheteneat levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende for kunden, ogBilflipp ikke har levert til riktig tid.

7.4 Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge avforsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Bilflipp godtgjør atforsinkelsen skyldes hindring utenfor Bilflipps kontroll som ikke med rimelighetkunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnetfølgene av.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg,prisforskjell og tapt fortjeneste, som kunden er påført ved kontraktsbruddet.Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som enmulig følge av kontraktsbruddet. Som tap regnes også at kunden påføres enkonkret og ikke ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet.

Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge avpersonskade eller for tap i kundens næringsvirksomhet.

8. Mangel ved tjenesten

Tjenesten vil kunne ha en mangel dersom den ikke er isamsvar med det som er avtalt om blant annet art, mengde, kvalitet, veiledningog kundeservice.

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten og dette ikkeskyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden enten holde vederlagtilbake, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, heve avtalenog/eller kreve erstatning fra Bilflipp.

Kunden må gi Bilflipp melding om krav som fremsettes somfølge av mangelen. Kundens krav kan tapes etter alminnelige regler ompassivitet hvis kunden venter så lenge med å gi melding at det ville virkeillojalt overfor Bilflipp å gjøre gjeldende krav. Retten til å gjøre gjeldendekrav kan tapes også etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Kunden har bevisbyrden for at krav er blitt gjortgjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

8.1 Tilbakeholdsrett

Kundenkan holde tilbake vederlag for å dekke krav som følge av mangelen, men ikkeåpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

8.2 Retting eller omlevering (avhjelp)

Kunden kan kreve at en mangel rettes eller at entilsvarende ytelse uten mangel blir levert. Bilflipp kan motsette seg kjøperskrav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller påfører Bilflippurimelige kostnader.

Uavhengig av hva kunden ønsker, står Bilflipp fritt til åvelge om avhjelp skal skje gjennom at en mangel rettes eller ved at det leveresen tilsvarende ytelse uten mangel (omlevering), så sant dette skjer innenrimelig tid og ikke medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for kunden.

Dersom retting eller omlevering ikke skjer innen rimeligtid, eller medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for kunden, kan kundenavvise dette.

Selv om kunden verken krever retting eller omlevering,kan Bilflipp tilby retting eller omlevering hvis tilbud om dette fremsettesuten opphold.

Kunden kan likevel kreve prisavslag eller hevingumiddelbart hvis mangelen etter sin art er så alvorlig at det ikke er rimelig åforvente at kunden skal godta et avhjelpstilbud.

8.3 Prisavslag

Hvis mangelen ikke rettes eller ytelsen ikke omleveres,kan kunden kreve et prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt prissvarer til forholdet mellom ytelsens verdi i mangelfull og kontraktsmessigstand på leveringstiden.

Gjelder avtalen levering over en periode, omfatterprisavslaget den perioden da ytelsen hadde en mangel.

8.4 Heving

I stedet for å kreve prisavslag kan kunden heve avtalen,med mindre mangelen er uvesentlig.

8.5 Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge avmangelen.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg,prisforskjell og tapt fortjeneste, som kunden er påført ved kontraktsbruddet.Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som enmulig følge av kontraktsbruddet. Som tap regnes også at kunden påføres enkonkret og ikke ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet.

Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge avpersonskade eller for tap i kundens næringsvirksomhet.

9. Kontraktsbrudd fra kunden

Etter at tjenesten er levert, blir kunden ikke fritattfra å betale for denne selv om kunden leverer innholdet tilbake til Bilflipp.

Dersom kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrigepliktene etter avtalen eller gjeldende lovgivning, og dette ikke skyldesBilflipp eller forhold på Bilflipps side, kan Bilflippholde ytelsen tilbake,kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning ogrente fra kunden.

9.1 Tilbakeholdsrett

Dersom kunden ikke betaler på avtalt tidspunkt, kanBilflipp holde ytelsen tilbake eller stanse videre levering inntil kundenbetaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

9.2 Oppfyllelse

Bilflipp kanfastholde avtalen og kreve at kunden betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevelikke så lenge betalingen hindres av stans i betalingsformidlingen eller andreforhold utenfor kundens kontroll som kunden ikke kan overvinne.

Er tjenesten ennåikke levert, tapes retten til å kreve oppfyllelse hvis Bilflipp venter urimeliglenge med å fremme kravet.

9.3 Heving

Bilflipp kan heve avtalen på grunn av forsinket betalingeller annet vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Fastsetter Bilflipp enrimelig tilleggsfrist for betaling og kunden ikke betaler innen denne fristen,kan Bilflipp heve kjøpet.

Bilflipp forbeholder seg retten til å heve avtalen også itilfeller hvor kunden har fått levert tjenesten.

9.4 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold tilavtalen, kan Bilflipp kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt tilinkasso. Kunden kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

9.5 Erstatning

Bilflipp kan kreve erstatning for det tapet Bilflipplider som følge av kontraktsbrudd fra kundens side. Dette gjelder likevel ikkeså langt kunden godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans ibetalingsformidlingen eller en annen hindring utenfor kundens kontroll som haneller hun ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning påavtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg,prisforskjell og tapt fortjeneste, som Bilflipp er påført ved kontraktsbruddet.Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som enmulig følge av kontraktsbruddet.

Hindres kunden i å oppfylle avtalen til rett tid, skalkunden melde fra til Bilflipp om dette. Får Bilflipp ikke en slik melding innenrimelig tid etter at kunden fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen,kan Bilflipp kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om meldingen hadde blitt gitt i tide.

9.6 Manglende spesifikasjon fra kunden

Skal tjenesten utvikles etter kundens spesifikasjoner ogkunden ikke bidrar med slike spesifikasjoner til avtalt tid eller innen rimeligtid etter at Bilflipp har oppfordret til det, kan Bilflipp selv bestemmespesifikasjonene i samsvar med hva som må antas at er i kundens interesse.Dette hindrer ikke Bilflipp i å gjøre gjeldende andre krav.

Kunden vil bli opplyst om de spesifikasjonene som vil blibrukt, og få en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Endrer ikkekjøperspesifikasjonene i tide etter å ha fått Bilflipps melding, blir Bilflippsspesifikasjoner bindende.

10. Kundens ansvar ved bruk avtjenesten

Kunden er selv ansvarlig for all bruk av tjenesten. Ved åkjøpe denne tjenesten samtykker kunden til han eller hun bruker Bilflippstjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Kundenfritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvarfor alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtteoppstå i forbindelse med kundens bruk av tjenesten. Kunden aksepterer alleeventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

11. Ansvarsbegrensning

BILFLIPP og våre partnere fraskriver oss alle økonomiskekrav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal ellerannet innhold, med mindre det foreligger en mangel eller forsinkelse vedBilflipps tjeneste. Bilflipp har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet harhøy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset, aksepterer og godtar kunden at kundener selv fullt ut ansvarlig for egen fremgang og resultater fra deltakelse påkurset. Bilflipp tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Kundener alene ansvarlig for sine handlinger, og kundens resultater er avhengig avblant annet personlige faktorer, inkludert kundens ferdigheter, kunnskap, evne,engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon.

12. Avbrudd, sykdom mv.

Dersom kunden blir rammet av alvorlig sykdom eller påannet vis forhindret fra å igangsette tjenesten, og kan dokumentere at detteskyldes forhold utenfor kundens kontroll (alvorlig sykdom etc.), vil BliflippAS gå i dialog med kunden for å finne en løsning til det beste for beggeparter.

13. Endring av tjenesten og vilkårene

Bilflipp kan endre tjenesten og avtalevilkårene i løpetav avtaleforholdet for å videreutvikle tjenesten. Alle endringer vil blivarslet en måned før de trer i kraft.

Hvis en endring påvirker tjenesten negativt for kunden påen ikke uvesentlig måte, kan kunden heve avtalen. Dette gjelder likevel ikkehvis Bilflipp gjør det mulig for kunden å beholde tjenesten uendret. Eteventuelt krav om heving må gjøres gjeldende innen en måned etter at kundenfikk varsel, eller innen en måned etter at endringen ble foretatt, hvis dettetidspunktet er det seneste.

14. Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge forå bestille fra oss.

15. Leveringsplikt ved konkurs/opphør av Bilflipp

Dersom BILFLIPP opphører ved konkurs eller annen årsak,vil aktive kursdeltakere ved tidspunktet for opphørelsen få mulighet til ålaste ned kurset i filform.

16. Lov og verneting

Norsk rett gjelder for alle kjøp som er gjort under dissevilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår kan kun bringes inn for ogbehandles av norske domstoler.

17. Konfliktløsning

Klager rettes til Bilflipp, fortrinnsvis per e-post til hei@bilflipp.no. Klages skalrettes til Bilflipp innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelletvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt medForbrukertilsynet for mekling: Se ttps://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage

Europa-Kommisjonens klageportal kan også benyttes for åinngi en klage. Dette er særlig relevant dersom kunden er bosatt i et annet EU-land. Klagen inngisher: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Over 100 millioner kroner

i kjøp og salg av biler

100 % fornøyd garanti

Selvsikkerhet i verdier vi tilbyr

Anerkjente profiler

med over 20 års erfaring

Sikker betaling på nett

Vipps / Klarna / Visa / Mastercard